Tillstånd och information

Cover Consulting

Org.nr 969700-6766

Adress:
Kaserntorget 5
411 18 Göteborg

Växel: +46 (0) 31 301 36 00
info@coverconsulting.se

Swedsec

Cover Consultings rådgivare är licensierade via Swedsec. Swedsec licensierar rådgivare för att säkerställa kvalitet och kunskap inom finansiell rådgivning.

swedsec.se

Insuresec

Bolaget och deras rådgivare är anslutna till Insuresec. Med hjälp av regelverk, disciplinnämnd och kriterier för kunskap och kompetens syftar InsureSecs verksamhet till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige. InsureSec vill främja en sund konkurrens på lika villkor, motverka osund rådgivning/försäljning och bidra till ökad transparens i frågor om försäkringsförmedlares kunskap och kompetens, dokumentation från distributionstillfället och priset för förmedlingen.

insuresec.se

Bolagsverket

Vidare krävs att företaget är registrerat i försäkringsförmedlarregistret hos Bolagsverket, vilket Cover Consulting är.

bolagsverket.se

Finansinspektionen

Cover Consulting har tillstånd via Finansinspektionen för att bedriva försäkringsförmedling samt sidoverksamhet

fi.se

Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM)

Cover Consulting är medlem i Svenska Försäkringsförmedlares förening SFM, som är en branschorganisation för försäkringsförmedlare. För att kunna bli medlem krävs att förmedlaren uppfyller samtliga krav som Finansinspektionen ställer. Därutöver gör SFM en egen kontroll av varje individuell förmedlares kunskap och kompetens.

sfm.se

DATASKYDDSOMBUD

Helena Larsson

031-301 36 06

info@coverconsulting.se

Klagomål och klagomålsansvarig

  • Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen, vänligen kontakta vår klagomålsansvarige, Helena Larsson på tel 031-301 36 06 eller info@coverconsulting.se

  • Vi ser helst att du skickar in ett skriftligt klagomål till Cover Consulting, Kaserntorget 5, 411 18 Göteborg. Så snart vår klagomålsansvarige har tagit emot ditt klagomål blir du kontaktad av denne.

  • Vår klagomålsansvarige kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligt, dock senast två (2) veckor från det att du framställde ditt klagomål, för att du ska få ett besked. Om det inte är möjligt att lämna ett besked inom två veckor kommer du i vart fall att informeras om den fortsatta handläggningen och när du eventuellt kan förväntas få ett slutgiltigt besked.

  • Är du konsument kan du även få hjälp hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

Ansvarsförsäkring

Bolaget och samtliga anställda försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring gällande skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 7 § lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Försäkringen är tecknad hos Accelerant Insurance Limited via Nordeuropa Försäkring
Adress: Box 56044,102 17 Stockholm

Kontaktuppgifter:
Sedgwick Sweden AB
Telefon: 08-98 33 60
E-post: info@se.sedgwick.com
Webbadress: www.sedgwick.com/solutions/se

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Bolagets eller deras förmedlares agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd ska Bolaget underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada är 1 300 380 euro och totalt 2 600 750 euro för alla skador under försäkringsperioden.


Anknutet ombud

Bolaget är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. För mer information om Svensk Värdepappersservice se:

www.svenskvpservice.se


Kvalificerat innehav

Cover Consulting har inga kvalificerade innehav i något försäkringsbolag som bolaget distribuerar försäkringar från och inget av dessa försäkringsbolag har kvalificerade innehav i bolaget.


TYDLIGA

Cover Consulting är medlem i försäkringsförmedlingsorganisationen Tydliga, som är Sveriges snabbast växande aktör på den svenska rådgivarmarknaden inom försäkring. Tydliga har idag närmare 250 försäkringsförmedlare anslutna till sig, vilket ger dem förutsättningar att centralt kunna upphandla försäkringslösningar som tillgodoser kundernas behov och önskemål till konkurrenskraftiga priser.


TILL MOTVERKANDE AV PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV TERRORISM

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism uppställs en rad grundläggande krav för identitetskontroll med mera. Särskilda regler gäller för personer i politiskt utsatt ställning (political exposed persons, PEP). Information kan komma att efterfråga av dig som kund i samband med tecknande av livförsäkring och/eller investeringar inom ramen för en försäkring.


Tvistlösning

Om tvist uppstår med anledning av uppdraget till försäkringsförmedlaren, ska denna prövas av allmän domstol. Du har alltid rätt att få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden.


INFORMATION OM HÅLLBARHET

Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

I Parisavtalet hittar du information om hur vi arbetar med hållbarhetsrisker och negativa effekter på hållbarhetsfaktorer. Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.


Vid frågor kontakta gärna någon av oss